Každá žena si zaslúži svoj BALANCE DAY!

Zapojte sa do súťaže a vyhrajte celodennú vstupenku na konferenciu WOMAN’S BALANCE DAY 2018.

Príďte načerpať inšpiráciu ako nájsť rovnováhu a vzorec na to, aby všetko vo vašom živote fungovalo tak, aby ste boli šťastná a spokojná. Doprajete si chvíľku pre seba a užijete si perfektnú dámsku jazdu a deň za odmenu!

Nejedna žena sa v dnešnej dobe pasuje s pocitom a presvedčením, že vždy a za každých okolností musí byť silnou ženou, perfektnou matkou, milujúcou a spoľahlivou manželkou, najlepšou sestrou alebo kamarátkou a samozrejme popri tom všetkom podávať v práci stopercentný výkon. Sama musím denne zvládať všetky tieto roly a naozaj, nie je to vždy jednoduché. Moja vlastná skúsenosť a snaha nájsť rovnováhu a vzorec na to, aby všetko v mojom živote fungovalo tak, aby som bola šťastná a spokojná ma priviedla k myšlienke spájať a motivovať všetky ženy a vytvoriť pre ne jedinečný a inšpiratívny deň.

Zažívať pocit harmónie a rovnováhy je predpokladom k celkovej spokojnosti so svojím životom. A práve o tom je konferencia WOMAN’S BALANCE DAY – o hľadaní rovnováhy vo všetkých oblastiach, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život.

Tešiť sa môžete na moju prednášku „Ako dosiahnuť a udržať ideálnu hmotnosť po 40-tke?“ Toto obdobie sa vyznačuje hormonálnymi zmenami, výkyvmi hmotnosti, spomaleným metabolizmom a prebytočnými kíl. Poradím vám ako toto obdobie zvládnuť, nepribrať a ostať pri jednej konfekčnej veľkosti.

Poobede budete môcť so mnou absolvovať workshop zdravého varenia. Naučím vás vhodné kombinácie potravín a korenín a jednoduché recepty na každý deň pre trávenie v rovnováhe.

Do súťaže budete zaradení, keď v registračnom formulári správne odpoviete na súťažnú otázku:

Koľkáty ročník konferencie pre ženy WOMAN’S BALANCE DAY sa uskutoční 28.9.2018?

2.) 4. ročník

3.) 5. ročník

Odpoveď na súťažnú otázku, ako aj ďalšie informácie o konferencii WOMAN’S BALANCE DAY nájdete na webovej stránke Work in Balance.

Súťaž je ukončená.

Víťazkou sa stáva pani Jana Kohútová.

Srdečne blahoželáme!

ŠTATÚT súťaže „Každá žena si zaslúži svoj BALANCE DAY!“

Tento štatút upravuje pravidlá a podmienky súťaže „Každá žena si zaslúži svoj BALANCE DAY!“ a je jediným a záväzným dokumentom, ktorým sa riadi táto súťaž.

 1. Organizátorom súťaže je spoločnosť MEDIBALANCE s.r.o., so sídlom Košická 49, 821 08 Bratislava- mestská časť Ružinov, IČO: 50 219 791 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 110119/B (ďalej aj ako „organizátor“).
 2. Súťaž bude prebiehať v termíne, ktorý je uvedený na stránke zuzanaliskova.sk.
 3. Výhrou v súťaži je jedna celodenná vstupenka bez obeda na konferenciu pre ženy WOMAN’S BALANCE DAY, ktorá sa uskutoční 28.9.2018 v Bratislave v HOTELI BRATISLAVA**** (ďalej aj ako „výhra“).
 4. Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, staršia ako 18 rokov, svojprávna, s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá riadne spĺňa všetky podmienky súťaže (ďalej aj ako „súťažiaci“).
 5. Do súťaže bude zaradený každý súťažiaci, ktorý na internetovej stránke organizátora (zuzanaliskova.sk) riadne a správne vyplní a odošle prihlasovací formulár.
 6. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz.
 7. Zo všetkých, do súťaže zapojených súťažiacich, bude vyžrebovaný jeden, ktorý dostane výhru (ďalej aj ako „výherca“).
 8. Žrebovanie a zverejnenie výhercu sa uskutoční po skončení súťaže do 3 pracovných dní.
 9. Meno výhercu bude zverejnené na internetovej stránke organizátora (zuzanaliskova.sk).
 10. Výhra bude výhercovi zaslaná poštou na adresu zadanú pri registrácii do prihlasovacieho formulára alebo na adresu zaslanú mailom, po tom, čo organizátor vyzve súťažiaceho k zaslaniu adresy doručenia výhry.
 11. O výhre bude výherca informovaný aj prostredníctvom e-mailu.
 12. Ak nedôjde k odovzdaniu výhry z dôvodu na strane výhercu v zmysle bodu 13, vyhradzuje si organizátor právo vyžrebovať náhradného výhercu.
 13. Za dôvody neprevzatia výhry na strane výhercu sa považujú nedoručenie výhry kvôli nesprávne zadanej doručovacej adrese, neprevzatie si doporučenej zásielky výhercom, neposkytnutie doručovacej adresy výhercom.
 14. Súťažiaci udeľuje organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktorými sú údaje poskytnuté pri registrácii v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, adresa na zaslanie výhry doporučene.
 15. Vyplnením a odoslaním formulára udeľuje súťažiaci v súlade s ustanoveniami zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení organizátorovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, adresa na doručovanie na marketingové účely, a to najmä na účely zasielania nevyžiadaných obchodných ponúk pre informáciu o akýchkoľvek produktoch alebo službách spoločnosti MEDIBALANCE s.r.o. alebo tretích osôb vrátane newsletter-a alebo iných reklamných alebo marketingových materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej pošty.
 16. Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé.
 17. Súťažiaci zapojením do súťaže potvrdzuje, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa zákona o ochrane osobných údajov. Organizátor poučuje súťažiaceho, že poskytnutie požadovaných osobných údajov súťažiaceho je povinné a súťažiaci môže kedykoľvek slobodne písomne na adrese organizátora tento svoj súhlas odvolať.
 18. Tento štatút nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke organizátora zuzanaliskova.sk.
 19. Ustanovenia tohto štatútu je možné jednostranne meniť a dopĺňať zo strany organizátora jednostranným vyhlásením, pričom každá jednotlivá zmena alebo doplnenie je účinné okamihom zverejnenia spôsobom podľa bodu 1. tohto článku.
 20. Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, získaním a uplatnením výhry.
 21. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry.
 22. V prípade rozporu ustanovení tohto štatútu s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným materiálom obdobnej povahy a určenia alebo iným oznámením vyhlasovateľa vo všetkých týchto prípadoch týkajúcich sa súťaže, majú vždy prednosť ustanovenia tohto štatútu.
 23. Súťažiaci zapájajúci sa do súťaže vyjadrujú svoj bezvýhradný a bezpodmienečný súhlas s obsahom tohto štatútu.
 24. Organizátor vylúči zo súťaže súťažiaceho, ktorý nesúhlasí so svojou účasťou v súťaži a požiada o to organizátora.
 25. Na zaradenie do súťaže ani na výhru nie je právny nárok. Výhru z tejto súťaže nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená.
 26. Zo žrebovania o výhry sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.
 27. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.
 28. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo túto súťaž odvolať, prerušiť, odložiť alebo ukončiť bez vyhlásenia výhercu alebo odovzdania ceny.

15.6.2018

ŠTATÚT súťaže na Facebook stránke Zuzana Líšková – Medibalance.

ŠTATÚT súťaže na Facebook stránke Zuzana Líšková – Medibalance

Tento štatút upravuje pravidlá a podmienky súťaže na Facebook stránke Zuzana Líšková – Medibalance (ďalej aj ako „súťaž). Spolu s informáciami uvedenými v konkrétnom súťažnom príspevku, v zmysle bodu 3 je tento štatút jediným a záväzným dokumentom, ktorým sa riadi súťaž.

 1. Organizátorom súťaže je spoločnosť MEDIBALANCE s.r.o., so sídlom Košická 49, 821 08 Bratislava- mestská časť Ružinov, IČO: 50 219 791 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 110119/B (ďalej aj ako „organizátor“).
 2. Cieľom súťaže je podpora a zviditeľnenie profilu organizátora súťaže, ako aj ponuky jeho služieb na sociálnej sieti Facebook (ďalej aj ako „Facebook).
 3. Súťaž je spravidla oznámená v texte vybraného zverejneného príspevku („ďalej aj ako „súťažný príspevok) na Facebook stránke organizátora súťaže https://www.facebook.com/zuzanaliskova.medibalance/ (ďalej aj ako „Facebook stránka organizátora“).
 4. Termín konania súťaže je oznámený v príslušnom súťažnom príspevku na Facebook stránke organizátora.
 5. Predmet výhry súťaže je uvedený v súťažnom príspevku (ďalej aj ako „výhra“).
 6. Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, staršia ako 18 rokov, svojprávna, s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá má platne zriadené užívateľské konto na Facebooku v súlade s obchodnými podmienkami a pravidlami Facebooku, a zároveň splní podmienky súťaže uvedené v tomto štatúte, ako aj v súťažnom príspevku.(ďalej aj ako „súťažiaci“). Súťažiaci svojím zapojením do súťaže potvrdzuje, že Facebook nemá voči nemu žiadne záväzky.
 7. Do súťaže sa súťažiaci zapojí nasledovnými spôsobmi, a to uvedením odpovede v komentári, označením súťažného príspevku tlačidlom „Páči sa mi to“ („Like“) na Facebook stránke organizátora v termíne konania súťaže podľa bodu 4, pričom konkrétny spôsob zapojenia do súťaže bude uvedený v príslušnom súťažnom príspevku.
 8. Každý súťažiaci sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť iba jedenkrát, t.j. uvedením odpovede iba v jednom komentári alebo jedným označením súťažného príspevku tlačidlom „Páči sa mi to“ („Like“), ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak.
 9. Do žrebovania bude zaradený každý súťažiaci, ktorý v termíne konania súťaže, podľa bodu 4, splní konkrétne podmienky súťaže uvedené v súťažnom príspevku.
 10. Súťažiaci má nárok iba na jednu výhru v rámci jednej súťaže, ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak.
 11. Celkový počet výhercov konkrétnej súťaže, ktorý bude vyžrebovaný organizátorom súťaže, bude určený v príslušnom súťažnom príspevku.
 12. Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 5 pracovných dní od termínu žrebovania, resp. určenia výhercu, a to formou vloženia komentáru zo strany vyhlasovateľa súťaže pod daný súťažný príspevok alebo vložením samostatného statusu obsahujúceho dané oznámenie, pričom bude zároveň vyzvaný, aby vyhlasovateľa súťaže kontaktoval na Facebook stránke organizátora prostredníctvom súkromnej Facebook správy. V prípade, ak sa výherca súťaže do 48 hodín od oboznámenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu o výhru neprihlási alebo výhru odmietne, je organizátor súťaže oprávnený vybrať náhradného výhercu súťaže.
 13. O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný organizátorom súťaže prostredníctvom súkromnej Facebook správy.
 14. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Súťažiaci taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená organizátorom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku.
 15. V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si organizátor súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na Facebook stránke organizátora alebo zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi.
 16. Organizátor súťaže nezodpovedá za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná výhra. Organizátor súťaže nezodpovedá ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane vyhlasovateľa súťaže alebo organizátora súťaže.
 17. Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v aktuálnom znení, pričom organizátor súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej povinnosti výhercu súťaže.
 18. Organizátor súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, získaním a uplatnením výhry.
 19. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej súťažiaci s pravidlami tejto súťaže a s tým, že organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená, podobizeň, resp. iné zverené informácie o výhercoch v oznamovacích prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely organizátora súťaže, a to bez nároku súťažiaceho na akúkoľvek odmenu.
 20. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp. pravidiel je povinný zverejniť na Facebook stránke organizátora a na internetovej stránke organizátora zuzanaliskova.sk.
 21. Účasťou v súťaži súťažiaci udeľuje bezodplatne súhlas, aby organizátor súťaže ako prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, prípadne fotografia, za účelom ich zverejnenia na Facebook stránke organizátora v rámci vyhodnotenia súťaže, ďalej za účelom samotného vyhodnotenia súťaže, vytvorenia databázy a využitia na marketingové účely spojené so súťažou a jej vyhodnotením, a to po dobu od vstupu súťažiaceho do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu. Účasťou v súťaži súťažiaci zároveň vyhlasuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie v rozsahu ustanovenia § 15 ods. 1 zákona, a že poskytované údaje sú správne a aktuálne.
 22. Súťažiaci má práva podľa ustanovenia § 28 zákona, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.
 23. Súťažiaci zapojením do súťaže potvrdzuje, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa zákona o ochrane osobných údajov. Organizátor poučuje súťažiaceho, že poskytnutie požadovaných osobných údajov súťažiaceho je povinné a súťažiaci môže kedykoľvek slobodne písomne na adrese organizátora tento svoj súhlas odvolať.
 24. Organizátor prehlasuje súťaž na Facebook stránke organizátora, nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook Ireland Limeted (VAT Reg. No. IE9692928F) a nemá s ňou žiaden vzťah.
 25. Tento štatút nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke organizátora zuzanaliskova.sk a na Facebook stránke organizátora.
 26. V prípade rozporu ustanovení tohto štatútu s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným materiálom obdobnej povahy a určenia alebo iným oznámením vyhlasovateľa vo všetkých týchto prípadoch týkajúcich sa súťaže, majú vždy prednosť ustanovenia tohto štatútu.
 27. Súťažiaci zapájajúci sa do súťaže vyjadrujú svoj bezvýhradný a bezpodmienečný súhlas s obsahom tohto štatútu.
 28. Zo žrebovania o výhry sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.
 29. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo túto súťaž odvolať, prerušiť, odložiť alebo ukončiť bez vyhlásenia výhercu alebo odovzdania ceny.
 30. Tento štatút je zverejnený na internetovej stránke organizátora zuzanaliskova.sk a na Facebook stránke organizátora.

ŠTATÚT súťaže na Instagram stránke @zuzanaliskova_medibalance.

Tento štatút upravuje pravidlá a podmienky súťaže na Instagram stránke @zuzanaliskova_medibalance (ďalej aj ako „súťaž). Spolu s informáciami uvedenými v konkrétnom súťažnom príspevku, v zmysle bodu 3 je tento štatút jediným a záväzným dokumentom, ktorým sa riadi súťaž.

 1. Organizátorom súťaže je spoločnosť MEDIBALANCE s.r.o., so sídlom Košická 49, 821 08 Bratislava- mestská časť Ružinov, IČO: 50 219 791, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 110119/B (ďalej aj ako „organizátor“).
 2. Cieľom súťaže je podpora a zviditeľnenie profilu organizátora súťaže, ako aj ponuky jeho služieb na sociálnej sieti Instagram (ďalej aj ako „Instagram“).
 3. Súťaž je spravidla oznámená v texte vybraného zverejneného príspevku („ďalej aj ako „súťažný príspevok) na Instagram stránke organizátora súťaže https://www.instagram.com/zuzanaliskova_medibalance/ (ďalej aj ako „Instagram organizátora“ alebo „@zuzanaliskova_medibalance“).
 4. Termín konania súťaže je oznámený v príslušnom súťažnom príspevku na Instagrame organizátora.
 5. Predmet výhry súťaže je uvedený v súťažnom príspevku na Instagrame organizátora (ďalej aj ako „výhra“).
 6. Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, staršia ako 18 rokov, svojprávna, s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá má platne zriadené užívateľské konto na Instagrame v súlade s obchodnými podmienkami a pravidlami Instagramu, a zároveň splní podmienky súťaže uvedené v tomto štatúte, ako aj v súťažnom príspevku (ďalej aj ako „súťažiaci“). Súťažiaci svojím zapojením do súťaže potvrdzuje, že spoločnosť Facebook Ireland Limeted (VAT Reg. No. IE9692928F) (ďalej aj ako „spoločnosť Facebook“), prevádzkujúca sociálnu sieť Instagram nemá voči nemu žiadne záväzky.
 7. Do súťaže sa súťažiaci zapojí nasledovnými spôsobmi, a to uvedením odpovede v komentári súťažného príspevku na Instagrame organizátora v termíne konania súťaže podľa bodu 4., pričom konkrétny spôsob zapojenia do súťaže bude uvedený v príslušnom súťažnom príspevku.
 8. Každý súťažiaci sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť iba jedenkrát, t.j. uvedením odpovede iba v jednom komentári, ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak.
 9. Do žrebovania bude zaradený každý súťažiaci, ktorý v termíne konania súťaže, podľa bodu 4., splní konkrétne podmienky súťaže uvedené v súťažnom príspevku a v tomto štatúte.
 10. Súťažiaci má nárok iba na jednu výhru v rámci jednej súťaže, ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak.
 11. Celkový počet výhercov konkrétnej súťaže, ktorý bude vyžrebovaný organizátorom súťaže, bude určený v príslušnom súťažnom príspevku.
 12. Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 5 pracovných dní od termínu žrebovania, resp. určenia výhercu, a to formou vloženia komentáru zo strany vyhlasovateľa súťaže pod daný súťažný príspevok alebo vložením samostatného príspevku alebo Instastory obsahujúceho dané oznámenie, pričom bude zároveň vyzvaný, aby vyhlasovateľa súťaže kontaktoval na Instagrame organizátora prostredníctvom súkromnej Instagram Direct správy. V prípade, ak sa výherca súťaže do 48 hodín od oboznámenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu o výhru neprihlási alebo výhru odmietne, je organizátor súťaže oprávnený vybrať náhradného výhercu súťaže.
 13. O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný organizátorom súťaže prostredníctvom súkromnej Instagram Direct správy.
 14. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Súťažiaci taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená organizátorom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku.
 15. V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si organizátor súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na Instagrame organizátora alebo zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým súťažiacim, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi.
 16. Organizátor súťaže nezodpovedá za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná výhra. Organizátor súťaže nezodpovedá ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane vyhlasovateľa súťaže alebo organizátora súťaže.
 17. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom doručenia výhry. Organizátor nenesie akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užitím výhry.
 18. Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v aktuálnom znení, pričom organizátor súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej povinnosti výhercu súťaže.
 19. Organizátor súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, získaním a uplatnením výhry.
 20. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej súťažiaci s pravidlami tejto súťaže a s tým, že organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená, podobizeň, resp. iné zverené informácie o výhercoch v oznamovacích prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely organizátora súťaže, a to bez nároku súťažiaceho na akúkoľvek odmenu.
 21. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp. pravidiel je povinný zverejniť na internetovej stránke organizátora zuzanaliskova.sk.
 22. Účasťou v súťaži súťažiaci udeľuje bezodplatne súhlas, aby organizátor súťaže ako prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu užívateľské meno na Instagrame, meno, priezvisko, e-mail, adresa pre doručovanie, prípadne fotografia, za účelom samotného vyhodnotenia súťaže, vytvorenia databázy a využitia na marketingové účely spojené so súťažou a jej vyhodnotením, a to po dobu od vstupu súťažiaceho do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu. Účasťou v súťaži súťažiaci zároveň vyhlasuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie v rozsahu ustanovenia § 15 ods. 1 zákona, a že poskytované údaje sú správne a aktuálne.
 23. Súťažiaci má práva podľa ustanovenia § 28 zákona, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.
 24. Súťažiaci zapojením do súťaže potvrdzuje, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa zákona o ochrane osobných údajov. Organizátor poučuje súťažiaceho, že poskytnutie požadovaných osobných údajov súťažiaceho je povinné a súťažiaci môže kedykoľvek slobodne písomne na adrese organizátora tento svoj súhlas odvolať.
 25. Organizátor prehlasuje, že súťaž na Instagrame organizátora, nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah. Súťažiaci je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie organizátorovi súťaže a nie spoločnosti Facebook.
 26. Tento štatút nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke organizátora zuzanaliskova.sk.
 27. V prípade rozporu ustanovení tohto štatútu s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným materiálom obdobnej povahy a určenia alebo iným oznámením vyhlasovateľa vo všetkých týchto prípadoch týkajúcich sa súťaže, majú vždy prednosť ustanovenia tohto štatútu.
 28. Súťažiaci zapájajúci sa do súťaže vyjadrujú svoj bezvýhradný a bezpodmienečný súhlas s obsahom tohto štatútu.
 29. Zo žrebovania o výhry sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.
 30. Organizátor si vyhradzuje právo túto súťaž predĺžiť, odvolať, prerušiť, odložiť alebo ukončiť bez vyhlásenia výhercu alebo odovzdania ceny a bez uvedenia dôvodu.
 31. Tento štatút je zverejnený na internetovej stránke organizátora zuzanaliskova.sk.

Zásady ochrany a spracovania osobných údajov.

Zásady ochrany a spracovania osobných údajov

 Spoločnosť MEDIBALANCE s.r.o., so sídlom Košická 49, 821 08 Bratislava-Ružinov, IČO: 50 219 791, DIČ: 2120265609, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 110119/B („MEDIBALANCE“), spoluprevádzkovateľ internetových stránok www.medibalance.sk a www.zuzanaliskova.sk, vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj „údaje“) sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovania osobných údajov („Zásady“) vás informujeme o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich používame.

1.Osobné údaje a ich spracovanie

1.1.  Kategórie osobných údajov

Ak u nás nakupujete zhromažďujeme o vás tieto údaje:

 • Meno a kontaktné údaje. Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie
 • Demografické a geografické údaje. Údaj o pohlaví, dátum narodenia, krajinu a uprednostňovaný jazyk.
 • Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy – nakúpené produkty, zákaznícky segment, objem poskytnutých služieb

Ak nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára zhromažďujeme o vás tieto údaje:

 • Meno a kontaktné údaje. Meno a priezvisko, e-mailovú adresu.
 • Demografické a geografické údaje. Údaj o pohlaví, dátum narodenia, krajinu a uprednostňovaný jazyk.

Ak sa registrujete prostredníctvom registračného formulára zhromažďujeme o vás tieto údaje:

 • Meno a kontaktné údaje. Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo.
 • Demografické a geografické údaje. Údaj o pohlaví, dátum narodenia, krajinu a uprednostňovaný jazyk.

Ak si stiahnete e-book zhromažďujeme o vás tieto údaje:

 • E-mailovú adresu.
 • Demografické a geografické údaje. Údaj o pohlaví, dátum narodenia, krajinu a uprednostňovaný jazyk.

Ak od nás odoberáte marketingové správy, zhromažďujeme o vás tieto údaje:

 • Meno a kontaktné údaje. Meno a priezvisko, e-mailová adresa.

1.2.  Účely spracovania osobných údajov

Poskytovanie služieb a ich zlepšovanie. Aby sme mohli poskytovať ponúkané služby a zlepšovať ich k vašej spokojnosti, spracovávame vaše osobné údaje. Konkrétne sem patria:

 1. Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných či už prostredníctvom webovej stránky, e-mailom alebo telefonicky. Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy a pri vybraných údajoch na splnenie právnych povinností (napr. účtovné doklady).
 2. Klientska podpora. Na zaistenie klientskeho servisu a na odstránenie prípadných problémov priplnení kúpnej zmluvy spracovávame vaše osobné údaje na základe nevyhnutného splnenia týchto zmlúv.
 3. Komunikácia. Zhromaždené údaje využívame s cieľom komunikácie s vami a jej individuálneho prispôsobovania. Môžeme vás napríklad kontaktovať telefonicky, e-mailom, alebo inou formou, aby sme vás informovali o službách, ktoré poskytujeme, o postupoch nevyhnutných pre úspešnú realizáciu objednávky, o stave vašej registrácie, o aktuálnej ponuke služieb.
 4. Zlepšovanie služieb. Údaje používame na neustále zlepšovanie našich služieb a systémov vrátane pridávania nových funkcií a zároveň s cieľom robiť informované rozhodnutia za použitia súhrnných analýz a business inteligencie, to všetko na základe nášho oprávneného záujmu odvíjajúceho sa od slobody podnikania a spočívajúceho v nevyhnutnosti zlepšovania poskytovaných služieb kvôli úspechu v hospodárskej súťaži. Aby sme zaistili dostatočnú ochranu vašim právam a záujmom, používame na účely zlepšovania osobné údaje v anonymizovanej podobe.
 5. Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov. Údaje môžeme spracovávať aj z oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zaistení ochrany a bezpečnosti našich systémov a našich klientov, na zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd na základe oprávneného záujmu.
 6. Marketingové ponuky
 • Zasielame vám newsletter na e-mail (obchodné oznámenie) týkajúce sa obdobných produktov a služieb, ako ste si kúpili.
 • Tieto obchodné oznámenia môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom e-maile. Na odhlásenie sa z odberu nás môžete tiež priamo kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.
 • V prípade, že odoberanie obchodných oznámení odhlásite, nebudeme naďalej vaše elektronické kontakty na tieto účely využívať. Začneme ich opäť využívať, pokiaľ ich zaregistrujete alebo si ich výslovne vyžiadate.
 • Marketingové ponuky, ktoré sa vám zobrazujú, môžu byť vybrané na základe ďalších informácií, ktoré sme o vás v priebehu času získali podľa kontaktných údajov, demografických údajov, obľúbených položiek a údajov o používaní z našich produktov a webov (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prehliadačom, údaje o preklikoch, zobrazených obchodných oznámeniach, navštívených produktoch). Nevykonávame plne automatizované spracovanie, ktoré by pre vás malo právne účinky.
 • Pokiaľ nie ste naším klientom, spracovávame na základe vášho súhlasu.
 • Máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti týmto spracovaniam. Kontaktné údaje sú uvedené na konci tohto dokumentu.

7. Spracovávanie cookies z internetových stránokprevádzkovaných spoločnosťou MEDIBALANCE. V prípade, že máte vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou MEDIBALANCE, a to na účely zaistenia ich lepšej prevádzky internetovej stránky a na účely internetovej reklamy. Viac informácií nájdete v samostatnej kapitole tohto dokumentu.

1.3.  Odovzdanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas. Vaše osobné údaje môžu byť odovzdané, či inak sprostredkované:

 • spoločnosti Work in Balance s. r. o., so sídlom Košická 49, 821 08 Bratislava-Ružinov, IČO: 47878 851, DIČ: 2024142659, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 100148/B,
 • spoločnosti OK AGENCY s. r. o., so sídlom Košická 49, 821 08 Bratislava-Ružinov, IČO: 35 957 841, DIČ: 2022074978, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 100148/B,
 • spoločnosti MEDIBALANCE FIT s.r.o., so sídlom Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 51192721, DIČ: 2120660850, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 124645/B,
 • spoločnostiam a spracovateľom na základe plnenia kúpnej zmluvy pre výkon interných procesov a postupov,
 • spoločnostiam vydávajúcim kreditné karty, poskytovateľom platobných služieb s cieľom spracovania platieb a bankám na základe vašej objednávky, plnenia kúpnej zmluvy,
 • našim partnerom, vo vernostných schémach, do ktorých sa zapojíte,
 • ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám zapojeným do spracovania dát,
 • tretím stranám, napr. prvým zástupcom, súdom s cieľom vymáhania alebo uzavretia akejkoľvek zmluvy s vami,
 • verejným orgánom (napr. polícia),
 • tretím stranám vykonávajúcim prieskumy medzi zákazníkmi.

Pokiaľ tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesie za tieto spracovania správca zodpovednosť. Tieto spracovania sa riadia zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

2.Zabezpečenie osobných údajov a obdobie uchovávania

2.1.  Zabezpečenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu.

U našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.

V prípade narušenia ochrany spracovaných údajov oznámi MEDIBALANCE bezodkladne túto skutočnosť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým subjektom.

2.2.  Obdobie spracovania

Osobné údaje spracovávame a uchovávame:

 • v čase nevyhnutnom na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy,
 • v čase, počas ktorého je MEDIBALANCE povinné ako správca uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Účtovné doklady, napr. faktúry, sú v súlade so zákonom archivované 10 rokov od ich vystavenia,
 • súhlas s marketingovými ponukami je platný do odvolania.

V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania z účelu spracovania alebo je dané právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

3.Vaše práva

Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov.

V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov robíme v rozpore s ochranou vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať urobenie opravy, doplnenie, likvidáciu osobných údajov alebo blokáciu osobných údajov.

Máte taktiež právo kedykoľvek sa obrátiť so svojou žiadosťou na poverenca pre ochranu osobných údajov alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú vaše osobné údaje vymazané alebo anonymizované; to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré MEDIBALANCE potrebuje na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky) či na ochranu svojich oprávnených záujmov. K likvidácii osobných údajov dôjde takisto v prípade, že osobné údaje nebudú potrebné pre stanovený účel alebo ak bude uloženie vašich údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.

4.Webové stránky

4.1.  Súbory cookies

Naše stránky používajú tzv. cookies, aby naša ponuka bola pre vás relevantná, zaujímavá a používateľsky príjemná. Cookies sú textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sa používajú vo vašom prehliadači. Viac informácií o súboroch cookies môžete nájsť tu. Súbory cookies využívame napr. na:

 • správnu funkčnosť košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku,
 • zapamätanie vašich prihlasovacích údajov, takže ich nemusíte opakovane zadávať,
 • čo najlepšie prispôsobenie našich stránok vašim požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti, vášho pohybu po stránkach a využitých funkciách,
 • zistenie informácií o prezeraní reklám, aby sme vám nezobrazovali reklamu na tovar, o ktorý nemáte záujem.

Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“). Napríklad informácie o kupovaných produktoch na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou v rámci zobrazenia a prispôsobenia internetových reklamných bannerov na vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov vás však nemožno identifikovať.

4.2.  Využitie súborov cookies

Súbory cookie používané na našich stránkach možno rozdeliť na dva základné typy. krátkodobé, ktoré sú zmazané ihneď, len čo ukončíte návštevu našich stránok a dlhodobé, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení omnoho dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (čas ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).

Cookie možno tiež rozdeliť podľa ich funkčnosti na:

 • analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť používateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú,
 • konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov,
 • trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov,
 • remarketingové, ktoré používame na personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie,
 • esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu.

4.3.  Odmietnutie súborov cookies

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na vami vybrané typy.

4.4.  Odkazy

Naše webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky, ktoré sú praktické a obsahujú informácie. Upozorňujeme, že tieto stránky môžu byť vlastnené a prevádzkované ďalšími spoločnosťami a organizáciami a majú iné zásady zabezpečenia a ochrany osobných údajov. Naša spoločnosť nemá žiadnu kontrolu a nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie, materiál, produkty alebo služby nachádzajúce sa na týchto webových stránkach alebo prístupné prostredníctvom nich.

5.Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí, čo sa týka týchto Zásad, nás neváhajte kontaktovať.

Kontakt:

MEDIBALANCE s.r.o.

Košická 49

821 08 Bratislava-Ružinov

Slovenská republika

02 507 022 16

medibalance@medibalance.sk

6.Účinnosť

Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia od 23. 5. 2018.

7.Zmeny v zásadách ochrany a spracovania osobných údajov

Tieto pravidlá môžeme meniť alebo aktualizovať. Aktuálne znenie týchto zásad ochrany a spracovania osobných údajov je vždy dostupné na webových stránkach MEDIBALANCE a akékoľvek zmeny sa stávajú účinnými momentom ich uverejnenia na týchto webových stránkach.